Doradztwo

Nadzór księgowy (główna księgowa)

Usługa nadzoru księgowego polega na przekazaniu do outsourcingu funkcji głównego księgowego, tj. nadzoru nad personelem zatrudnionym przez spółkę. Usługa może obejmować:

 • bieżące wsparcie merytoryczne personelu wewnętrznego
 • weryfikację zapisów księgowych wprowadzonych do systemu
 • kształtowanie polityki rachunkowości
 • wprowadzanie oraz nadzór nad realizacją procedur księgowych
 • analizę i weryfikację zestawienia obrotów i sald
 • weryfikację/przygotowanie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami
 • weryfikację/przygotowanie deklaracji podatkowych CIT, VAT i innych
 • weryfikację/przygotowanie sprawozdań GUS, NBP

Nadzór kadrowo-płacowy

Usługa nadzoru kadrowo-płacowego polega na przekazaniu do outsourcingu funkcji nadzoru nad personelem działu kadr i płac zatrudnionym przez spółkę. Usługa może obejmować:

 • bieżące wsparcie merytoryczne personelu wewnętrznego
 • nadzór nad prowadzeniem akt osobowych
 • weryfikację naliczeń wynagrodzeń
 • kształtowanie polityki płacowej, przygotowanie/modyfikację regulaminów pracy i wynagradzania, ZFŚS
 • wprowadzanie oraz nadzór nad realizacją procedur kadrowo-płacowych
 • weryfikację/przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, ubezpieczeniowych i rozliczeniowych ZUS, deklaracji i informacji PFRON i innych
 • weryfikację/przygotowanie sprawozdań GUS

Audyty wewnętrzne – kontrola prawidłowości dotychczasowych rozliczeń

Jeżeli chcielibyście Państwo upewnić się, czy prowadzona dotychczas dokumentacja finansowo-księgowa lub kadrowo-płacowa jest prawidłowa, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie kontroli prawidłowości dotychczasowych rozliczeń. Efektem naszej pracy będzie raport z audytu wewnętrznego informujący o stanie dokumentacji wraz z propozycją rozwiązań.

Wyprowadzanie zaległości i nieprawidłowości

Jeśli dotychczas prowadzona dokumentacja finansowo-księgowa lub kadrowo-płacowa była prowadzona nieprawidłowo, w sposób niepełny lub nie prowadzono jej wcale, oferujemy usługę wyprowadzania zaległości i usuwania nieprawidłowości. W ramach tej usługi dokonamy korekty i uzupełnienia w dotychczasowych dokumentach.

Doradztwo podatkowe obejmuje:

 • bieżące doradztwo podatkowe
 • uzyskanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów
 • doradztwo związane z toczącymi się postępowaniami przed organami kontrolnymi
 • reprezentację w postępowaniu przed organami skarbowymi

Podmiotem uprawnionym do świadczenia usług doradztwa podatkowego jest:
Alma Laber-Tomaszewska, wpis na listę doradców podatkowych nr 12475.

Wsparcie wdrożeń systemów ERP

W czasie projektów wdrożeniowych nakład pracy działu finansowo-księgowego lub kadrowo-płacowego wzrasta często do poziomu, który trudno jest zaabsorbować pracownikom zatrudnionym na stałe w firmie. Często jest to głównym powodem opóźnienia wdrożenia nowego systemu.

W takich wypadkach oferujemy pomoc doświadczonych księgowych oraz specjalistów ds. kadr i płac w ramach usługi wsparcia wdrożenia od strony merytorycznej i praktycznej, m.in.:

 • analizę przyczyn źródłowych powodujących opóźnienia projektu wdrożeniowego oraz zaproponowanie rozwiązań
 • przeprowadzenie szkolenia pracowników klienta, w tym indywidualne szkolenia praktyczne z obsługi poszczególnych funkcji systemowych
 • konfigurację parametrów systemu
 • współpracę z firmą wdrożeniową w zakresie dostosowania funkcji systemu do potrzeb jednostki
 • wsparcie migracji danych z dotychczas używanego systemu
 • wprowadzanie (księgowanie) dokumentów w nowym systemie w przypadku opóźnień związanych z wdrożeniem (wsparcie krótkookresowe: od kilku tygodni do kilku miesięcy)

Nasza usługa nie zastępuje pracy firmy wdrożeniowej (informatycznej), ani pracy stałego działu księgowości oraz kadr i płac w firmie klienta. Nasza rola polega na wsparciu pracy stałego personelu poprzez dostarczenie pomocy merytorycznej i/lub „dodatkowych rąk do pracy”, a także współpracy z firmą informatyczną w celu pozytywnego ukończenia projektu wdrożeniowego u klienta.

kontakt: 71 79 94 100, biuro@atha.pl